Όροι Χρήσης

Αναλυτικοί Όροι Χρήσης

1. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Καταστήματος

      Ο Πωλητής φέρει ευθύνη σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση της παραγγελίας του Χρήστη εφόσον αυτό προέκυψε από δική του αμέλεια ή δόλο και δεν φρόντισε να ενημερώσει των Χρήστη προηγουμένως. Αντιθέτως σε περίπτωση που η καθυστέρηση οφείλετε στον τελικό μεταφορέα ή σε λόγους ανωτέρας βίας ουδεμία ευθύνη φέρει ο Πωλητής. Ο Πωλητής δεν εγγυάται τη άμεση διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκθέτει στο κατάστημα, αλλά είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει άμεσα τον χρήστη για την μη διαθεσιμότητα αυτών σε περίπτωση παραγγελίας ή επικοινωνίας του σχετικά. Ο Πωλητής δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα τεχνικής φύσεως προκύψουν στον Χρήστη κατά τη διάρκεια πλοήγησης στο Κατάστημα, όμως δηλώνει πρόθυμος να τον υποστηρίξει σε αυτά εφόσον είναι αυτό δυνατό μέσω τηλεφωνικής ή άλλης μεθόδου επικοινωνίας. Ο Πωλητής δεσμεύεται ότι θα προσπαθεί να κρατάει ενημερωμένο το Κατάστημα με πλήρεις και ταυτόχρονα έγκυρες πληροφορίες ως αναφορά τα προϊόντα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, όμως δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκληθεί ακούσια σε αυτό.

2.  Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Χρήστη

      Ο Χρήστης του Καταστήματος με την πλοήγηση του σε αυτό συνεπάγεται ότι συμφωνεί και αποδέχεται ότι δεν θα χρησιμοποιήσει το υλικό της ιστοσελίδας με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκτός του να ενημερωθεί σχετικά με τα προϊόντα που εκθέτει ο Πωλητής ή και να παραγγείλει αυτά. Επίσης ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να αναμεταδώσει της πληροφορίες αυτές με ηλεκτρονικό ή έντυπο τρόπο με σκοπό την κοινοποίηση τους σε τρίτους εφόσον ο Χρήστης πιστεύει ότι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν σχετικά.  

3. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

      Το Κατάστημα αποτελεί τον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Πωλητή. Τα προϊόντα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες, οι εικόνες και γενικά όλο το περιεχόμενο αλλά και η δομή των ιστοσελίδων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία  του Πωλητή και προστατεύονται από τις διατάξεις τόσο του ελληνικού δικαίου όσο και των ευρωπαϊκών και διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά , downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου των διαδικτυακών τόπων. Η αναπαραγωγή , επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο με προηγούμενη έγγραφη άδεια του Πωλητή ή άλλου νομίμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Όλα τα ονόματα, οι εικόνες , τα λογότυπα και τα διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν τον Πωλητή ή και το Κατάστημα καθώς επίσης και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, αποτελούν αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα του Πωλητή και του καταστήματος ή και των ως άνω τρίτων μερών και τελούν υπό την προστασία των ελληνικών , κοινοτικών και διεθνών νόμων περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής, πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού.

4. Ασφάλεια Συναλλαγών και Πλοήγησης - Προσωπικά Δεδομένα - Ασφάλεια Πρ. Δεδομένων - Εμπιστευτικότητα

    α. Ασφάλεια Συναλλαγών και Πλοήγησης

     Ο Πωλητής δεσμεύεται να παρέχει στο Χρήστη τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια των προσωπικών του δεδομένων κατά την πλοήγηση αλλά και την πραγματοποίηση των συναλλαγών του μέσω του Καταστήματος. Τα προσωπικά στοιχεία του Χρήστη αλλά και οι πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές του στο Κατάστημα είναι ασφαλείς και απόρρητες. Αυτό επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας τις πλέον σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους που προσφέρει η σημερινή τεχνολογία, όπως:

  • Σύστημα εισόδου του Χρήστη μέσω ονόματος χρήστη και προσωπικού μυστικού κωδικού ασφαλείας.
  • Σε οποιοδήποτε στάδιο γίνεται μετάδοση απόρρητων προσωπικών δεδομένων γίνεται χρήση ειδικού προστατευμένου περιβάλλοντος.
  • Ειδικότερα οι αγορές με χρήση πιστωτικής κάρτας γίνονται μέσω της υπηρεσίας PayPal, σε ειδικά κρυπτογραφημένο περιβάλλον SSL 128-bit.

  β. Προσωπικά Δεδομένα

     Τα προσωπικά στοιχεία του Χρήστη που ζητούνται στο Κατάστημα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διεκπεραιωθούν ομαλά οι παραγγελίες ή τα αιτήματα του, είτε για να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Πωλητή προς το Χρήστη και πάντα μόνο από ειδικά εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του Πωλητή.

Σας ενημερώνουμε πως η BAZAAR Α.Ε καλούμενος εφεξής «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» αναθέτει στον αφετέρου συμβαλλόμενο του ήτοι την εταιρία Lighthouse Omnichannel Commerce and Digital Marketing ΑΕ καλούμενη εφεξής «Εκτελών την Επεξεργασία» την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων. 

γ. Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

1.     Ο Εκτελών την Επεξεργασία δηλώνει δια της παρούσας ότι εφαρμόζει αποτελεσματικά τόσο κατά την επιλογή των μέσων επεξεργασίας, όσο και κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας όλα τα απαραίτητα υλικοτεχνικά μέτρα ασφαλείας και οργανωτικές δομές οι οποίες είναι ειδικά σχεδιασμένες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων και για την εφαρμογή των αρχών που διέπουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων, πλήρως συμμορφούμενος με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

2. Στην περίπτωση παραβίασης ασφάλειας δεδομένων, ο Εκτελών την Επεξεργασία λαμβάνει αμελλητί τα ενδεικνυόμενα μέτρα.

3. Ο Εκτελών την Επεξεργασία παρέχει άμεσα στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με την παραβίαση ασφάλειας δεδομένων. Ο Εκτελών την Επεξεργασία συνεργάζεται πλήρως με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας προκειμένου να αντιμετωπισθεί η παραβίαση ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων.

4. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει ενημερωθεί πλήρως από τον Εκτελών την Επεξεργασία για τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που ο τελευταίος έχει λάβει, τα οποία σχετίζονται με τις δραστηριότητες και την ασφάλεια της επεξεργασίας και βρίσκει αυτά κατάλληλα και επαρκή για την εκτέλεση της παρούσας και της κύριας σύμβασης, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στο Τέλος ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ)

δ .Τήρηση Απορρήτου-Εμπιστευτικότητα

1. Ο Εκτελών την Επεξεργασία διασφαλίζει ότι οποιοσδήποτε υπάλληλος του ή παρέχων τις υπηρεσίες του υπό την μορφή ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή σύμβασης έργου και που τελεί υπό την άμεση εποπτεία του,   εξουσιοδοτείται να έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα που έχουν υποστεί επεξεργασία, δεσμεύεται από τήρηση εμπιστευτικότητας και συμμορφώνεται με τους κανόνες ασφαλείας, τόσο κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών όσο και μετά το πέρας ισχύος αυτής. Επιπλέον, ο Εκτελών την Επεξεργασία λαμβάνει μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι οποιοσδήποτε υπάλληλος έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα δεν επεξεργάζεται τέτοια προσωπικά δεδομένα παρά μόνο βάσει των εντολών του Υπευθύνου Επεξεργασίας και σύμφωνα με τους σκοπούς της παρούσας.

2. Ο Εκτελών την Επεξεργασία εξασφαλίζει ότι όταν προσλαμβάνει οποιοδήποτε τρίτο μέρος για την εκτέλεση της επεξεργασίας (υπεργολαβία) ενημερώνει άμεσα και σε κάθε περίπτωση πριν από την εκτέλεση της επεξεργασίας τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας με τα πλήρη στοιχεία του τρίτου μέρους (επωνυμία/όνομα, ΑΦΜ, διεύθυνση έδρας), τα προσωπικά δεδομένα που σκοπεύει να παραδώσει προς επεξεργασία καθώς και τον σκοπό της επεξεργασίας. 

3. Ο Εκτελών την Επεξεργασία διατηρεί κατάλογο των προσώπων που συμμετέχουν στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων υπό τις εντολές του και ο οποίος είναι άμεσα διαθέσιμος στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας. 

4. Ο Εκτελών την Επεξεργασία εξασφαλίζει ότι οι ίδιες υποχρεώσεις  όσον αφορά την προστασία και επεξεργασία των δεδομένων που δεσμεύουν δια της παρούσας τον Εκτελών την Επεξεργασία και τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας  θα δεσμεύουν και οποιοδήποτε τρίτο μέρος συμμετάσχει στην επεξεργασία μέσω σύμβασης ή άλλης νομικής πράξης, ιδίως ώστε να παρέχονται επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, την συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων και την τήρηση της εχεμύθειας και του απορρήτου.

5. Στην περίπτωση που το τρίτο μέρος/εκτελών την επεξεργασία που έχει επιλεγεί από τον Εκτελών την Επεξεργασία δεν δύναται να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, ο Εκτελών την Επεξεργασία φέρει την πλήρη ευθύνη προς τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

5. Διαδικασία Αγοραπωλησίας

    α. Αποστολή Παραγγελίας

  • Τα προϊόντα αποστέλλονται αυθημερόν ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο ενδεχομένως να υπάρχει μία μικρή καθυστέρηση λόγω φόρτου εργασίας. Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν δεν είναι ετοιμοπαράδοτο ενημερώνεστε σχετικά καθώς και για το πότε θα είναι διαθέσιμο. Τα υπόλοιπα των παραγγελιών σας αποστέλλονται μόλις τα είδη είναι διαθέσιμα, αφού ενημερωθείτε προηγουμένως.
  • Για παραγγελίες άνω των 30,00 ευρώ τα μεταφορικά είναι δωρεάν ως το κέντρο παραλαβής του διακομιστή μας στη πόλη σας, για την Αθήνα και τον Πειραιά παράδοση γίνεται στην οδό σας.
  • Σε ειδικές περιπτώσεις δυσπρόσιτης περιοχής / ογκώδες αντικειμένου ίσως υπάρξει κάποια επιβάρυνση για την οποία θα ενημερωθείτε τηλεφωνικώς αφού ολοκληρώσετε τη παραγγελία σας και πριν προχωρήσει αυτή σε στάδιο επεξεργασίας.
  • Κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας ή σε μετέπειτα τηλεφωνική επικοινωνία μας μαζί σας,  σας γνωστοποιούμε τους διαθέσιμους τρόπους αποστολής της παραγγελίας σας προς τον τόπο παράδοσης που επιθυμείται καθώς επίσης και το ακριβές κόστος μεταφορικών εξόδων (εάν υπάρχει). Τέλος αναλόγως του όγκου ή του βάρους της παραγγελίας σας καθώς επίσης και αναλόγως του τόπου παράδοσης οι παραγγελίες δύναται να σταλούν με την υπηρεσία πόρτα-πόρτα ή τα ΕΛ.ΤΑ., με πρακτορεία μεταφορών αν πρόκειται για ογκώδη προϊόντα ή με εταιρίες courier αν το θέλετε εσείς.

   β. Επιστροφές Προϊόντων & Ακυρώσεις Παραγγελιών

  • Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο σε προϊόντα που στάλθηκαν με λάθος της εταιρείας χωρίς να τα ζητήσετε. Αυτό γίνεται μέσα σε 14 ημέρες και εφόσον η συσκευασία των προϊόντων αυτών δεν έχει ανοιχτεί. Ακύρωση της παραγγελία σας γίνεται χωρίς καμία επιβάρυνση εφόσον αυτή δεν έχει αποσταλεί από τις αποθήκες μας, ενώ σε περίπτωση που έχει γίνει η αποστολή της επιβαρύνεστε με τα μεταφορικά έξοδα που προκύπτουν έως ότου αυτή επιστρέψει σε εμάς

     
   γ. Ελλατωματικά Προϊόντα

  • Σε περίπτωση που παραλάβατε προϊόντα που χτυπήθηκαν, έσπασαν ή είναι ελαττωματικά πρέπει αμέσως (το αργότερο την 2η μέρα από τη παραλαβή) να γίνει δήλωση από εσάς στον εκάστοτε μεταφορέα, που ευθύνεται για τη σωστή μεταφορά, αλλά και σε εμάς. Φυσικά αν συντρέχει ευθύνη μας τα ελαττωματικά προϊόντα θα αντικατασταθούν χωρίς καμία επιβάρυνση.

          

          Σας ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον σας και την υπομονή σας να διαβάσετε όλα τα προηγούμενα, για οποιαδήποτε επιπλέον απορία ή ερώτηση μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα χαρούμε πολύ να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να σας εξυπηρετήσουμε, πριν και μετά τις αγορές σας!

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (LIGHTHOUSE)

1. Physical Access

a) Lighthouse services run on certified, professional, third-party production data centers with a defined and protected physical perimeter, strong physical controls including access control mechanisms, controlled delivery and loading areas,  surveillance and 24x7x365 guards. Only authorized representatives have access to the data center premises.
All DCs are ISO: 27001 and ISO: 9001 accredited and fully compliant with the relevant requirements of PCI DSS v1.2. 
b) Power and telecommunications cabling carrying Personal Data or supporting information services at the
production data center are protected from interception, interference and damage.
c) The production data center and its equipment is physically protected against natural disasters, malicious attacks
and accidents.

2. System Access
a) Access to Lighthouse internal systems is granted only to Lighthouse Personnel and/or to permitted employees of subcontractors and access is limited as required RFID cards.
b) All users access Lighthouse systems with a unique identifier (user ID).
c) Lighthouse has established a password policy that requires passwords to be changed on a regular basis 
and default passwords to be altered. All passwords must fulfil defined minimum requirements and are stored 
in encrypted form. Each computer has a password-protected timeout lock.
d) A second factor of authentication is required for access to critical online systems.
e) Lighthouse has a thorough procedure to deactivate users and their access when a user leaves the company
or a function.
f) Lighthouse premises are under 24/7 CCTV surveillance.

3. Data Access
a) Lighthouse restricts Personnel access to files and programs on a "need-to-know” basis.
b) Where appropriate and practical, Lighthouse employs data minimization and pseudonymizing to reduce the
likelihood of inappropriate access to Personal Data.
c) The production environment for the services is separate from the development and testing
environment
d) Lighthouse uses up-to-date anti-malware software on all appropriate computers and servers.
e) Lighthouse uses well-configured firewalls.
f) Lighthouse ensures that appropriate Personnel receive alerts and notifications from system software vendors
and other sources of security advisories and installs system software patches regularly and efficiently.

4. Data Transmission
a) Access is protected by TLS 1.0 or higher using PCI DSS compliant or better algorithms.
b) Lighthouse configures TLS for security, for an up-to-date report on our configuration, see
https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=bazaar-online.gr

5. Confidentiality and Integrity
a) Lighthouse has a central, secured repository of product source code, which is accessible only to authorized Personnel.
b) All encryption and other cryptographic functionality uses industry standard encryption and cryptographic measures
compliant with standards.

6. Availability
a) Lighthouse uses redundancy at the production data center so that an availability failure of a
single component is unlikely to impact general availability.
b) The production data center has multiple power supplies, generators on-site and with battery back-up to
safeguard power availability to the data center.
c) The production data center has multiple access points to the Internet to safeguard connectivity.
d) The production data center is monitored 24x7x365 for power, network, environmental and technical issues.