Ακύρωση - Καταγγελία Παραγγελίας

Ακύρωση και Καταγγελία της Παραγγελίας

 

Η ακύρωση παραγγελίας γίνεται δεκτή μόνο για όσο διάστημα δεν έχει ακόμα εκτελεστεί και δεν έχει παραδοθεί το είδος (δηλαδή δεν έχει εκδοθεί δελτίο αποστολής), είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail), είτε τηλεφωνικώς. Έχετε την δυνατότητα να ενημερώνεστε για την πορεία της παραγγελίας σας, είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail). Επιπλέον σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας οι διαθέσιμοι πόντοι της συγκεκριμένης παραγγελίας μηδενίζονται (500 πόντοι=5 ευρώ).

Επίσης, ο καταναλωτής έχει το αναφαίρετο δικαίωμα της καταγγελίας της παραγγελίας μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών.  Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε διαδικτυακά (online) από τον ιστότοπο bazaar-online.gr, και θεωρεί πως αν και γνωστοποίησε το πρόβλημα του στην εταιρεία μας με δόκιμο τρόπο (επικοινωνία με email ή  τηλέφωνο) και αυτό δεν επιλύθηκε, μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage